Skip to content
Redegjørelse etter åpenhetsloven – All Things Live Norge AS 2023
 1. Om All Things Live Norge AS
 2. All Things Live Norge AS skal i tråd med lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende

  menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold(åpenhetsloven) utarbeide en
  aktsomhetsvurdering, som følger nedenfor.

  1.1 Hvordan er All Things Live Norge AS organisert

  All Things Live Norge AS (ATL) er heleid av All Things Live Norway Holding AS. Vi har 18 ansatte og er samlokalisert med andel selskaper i All Things Live konsernet i Oslo sentrum.

  1.2 Hvilke produkter og tjenester tilbyr All Things Live Norge AS

  ATL AS har til formål å drive impresario og konsertvirksomhet som er tilgjengelig for allmennheten.
  Tilbudet er bygget på grunnpilarene musikk- og festivalopplevelser. Dette gjøres gjennom en egenproduksjon, og turnevirksomhet over hele landet.

  1.3 Hvilke markeder opererer All Things Live Norge AS i         

  ATL AS sitt marked er hele Norge. Målgruppen er unge voksne, voksne.

  1.4 Innsatsfaktorene

  Konsertproduksjon  
  Den største innsatsfaktoren i konsertproduksjon er menneskelig i form av egne ansatte og artister og teknikere og andre som engasjeres i forbindelse med konkrete produksjoner.

  Driftsforhold

  Vi kjøper eksterne tjenester som kantine, lokaler, sikkerhet, IT tjenester, nettverkstjenester etc.

  1. Forankring av ansvarlighet
  2. 2.1 Ordnet arbeidsliv- menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

   ATL er fra høsten 2023 medlem av Virke – sammen med de andre selskapene i All Things Live konsernet. Våre arbeidsforhold er forankret i hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet. I tillegg gjelder det frilansere som kontrakters for en bestemt produksjon. Dette kan være: Musikere, teknikere, fotografer og annet hensiktsmessig personell.

   Ledelsen gjennomfører månedlige dialogmøter med tillitsvalgte. Videre avholdes AMU-møter, møter

   med verneombudene, møter i arbeidsmiljøgruppen og likestillingsutvalget. Dette er gode arenaer for
   rapportering av eventuelle kritikkverdige forhold. Overnevnte møter avholdes på konsern nivå – hvor ATL har sin egen representant.

   ATL har etablert rutiner i samarbeid med All Things Live konsernet der alle som arbeider i organisasjonen kan varsle om kritikkverdige forhold.

   2.2 Arbeid for å forhindre mislighet og korrupsjon

   ATL har attestasjonsrutiner som følges nøye. Revisors årlige gjennomganger har bl.a.
   et sterkt fokus på dette.

   Økonomistyring: ATL har bl. omfattende plan- og budsjettverktøy for produksjon og

   gjennomføring av forestillinger.

   2.3 Etiske retningslinjer

   Som et ledd i forankring av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, utarbeides det etiske retningslinjer på konsernnivå i samarbeid med tillitsvalgte.

   2.4 Varslingskanaler

   Våre varslingskanaler er blant annet vår tillitsvalgte, i ATL og arbeidsmiljøutvalget, verneombudet og HR direktør på konsernnivå – All Things Live AS i de ulike avdelingene. Revisjonen vil også fange opp avvik.

   1. Aktsomhetsvurderinger/risikovurderinger/systemer 
   2. 3.1 Våre leverandører

    Våre innkjøp består hovedsakelig av annonser i forbindelse med produksjoner/konserter, honorarer til artister og tilhørende personell, driftsmateriell og overnatting/reise i forbindelse med konsert/produksjonen/oppdrag.

    En gjennomgang av vår leverandørreskontro for 2022 viser at de aller fleste faller inn under denne kategorien. Av disse er 83% norske leverandører.

    3.2 Kontroll av leverandørenes egne redegjørelser

    Dette vil inngå i alle innkjøps- og anskaffelses prosedyrer framover av en viss størrelse. Det skal utarbeides regler rundt dette på konsern nivå.  Leverandørenes nettsider der deres egne åpenhetsredegjørelser publiseres skal kontrolleres som en del av kvalifikasjonen som
    leverandør. Disse skal etter myndighetenes krav være tilgjengelig etter 30. juni 2023.

    3.3 Risikoområder i leverandørkjeden

    Vi har ikke funnet negative konsekvenser hos våre leverandører for 2022. Framover, vil vi legge til en klausul i nye leverandøravtaler om at kunnskap om brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold vil kunne medføre terminering av kontrakt/oppdrag.